Strona główna
Prawo
Tutaj jesteś
Prawo Prawo cywilne - co to? Definicja

Prawo cywilne – co to? Definicja

Data publikacji 24 maja, 2024


Prawo cywilne jest jedną z najstarszych i najważniejszych gałęzi prawa, z którą każdy obywatel ma do czynienia w życiu codziennym. Regulacje te dotyczą relacji między osobami fizycznymi i prawnymi w różnych aspektach codziennych sytuacji. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, czym dokładnie jest prawo cywilne, jego zasady, źródła oraz podstawowe pojęcia.

Co to jest prawo cywilne?

Prawo cywilne jest fundamentalną gałęzią prawa prywatnego, obejmującą przepisy regulujące stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między równorzędnymi podmiotami. Odpowiada na pytania związane z obowiązkami i prawami wynikającymi z codziennych transakcji, zobowiązań, a także reklamacji i sporów między osobami fizycznymi oraz prawnymi. Główną cechą charakteryzującą prawo cywilne jest brak podporządkowania jednej strony drugiej, co odróżnia je od prawa publicznego, gdzie relacja ta jest nierównorzędna.

W kontekście prawnym, prawo cywilne pełni rolę regulacyjną, zaspokajającą potrzeby społeczeństwa w zakresie ustawiania ram prawnych dla działań w codziennym życiu. Dzięki temu jednostki mogą realizować swoje prawa w sposób uporządkowany i przewidywalny, minimalizując potencjalne konflikty. Prawo cywilne obejmuje takie obszary jak prawo zobowiązań, rzeczowe, spadkowe, rodzinne, a także prawo umów.

Zasady prawa cywilnego

Podstawowe zasady prawa cywilnego stanowią fundamenty, na których opierają się wszelkie normy prawne i regulacje w tej dziedzinie. Są one nieodłącznym elementem interpretacji przepisów i stanowią bazę do rozstrzygania sporów. Do najważniejszych zasad prawa cywilnego zaliczają się:

 • Zasada równości stron – wszyscy uczestnicy relacji cywilnoprawnych są równi, co oznacza brak podporządkowania jednej strony drugiej.
 • Autonomia woli – możliwość swobodnego kształtowania stosunków prawnych przez strony, co pozwala na indywidualizację umów i zobowiązań zgodnie z ich potrzebami.
 • Zasada ochrony praw nabytych – chroni prawo nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając stabilność stosunków prawnych.
 • Zasada dobrej wiary – nakazuje działanie zgodnie z zasadami lojalności i uczciwości w relacjach między stronami.
 • Zasada ochrony osoby ludzkiej – zapewnia poszanowanie godności, wolności i praw człowieka w ramach stosunków cywilnoprawnych.

Zasady te odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i interpretacji prawa cywilnego, wpływając na jego rozwój oraz codzienne stosowanie w praktyce.

Źródła prawa cywilnego

Źródła prawa cywilnego to akty normatywne, które ustanawiają przepisy regulujące stosunki cywilnoprawne. Do najważniejszych źródeł prawa cywilnego należą:

 1. Konstytucja – najwyższy akt prawny w państwie, który wyznacza podstawowe zasady i wartości, na których opiera się cały system prawa, w tym także prawo cywilne.
 2. Kodeks cywilny – podstawowy akt prawny regulujący stosunki cywilnoprawne. Kodeks cywilny zawiera przepisy dotyczące m.in. prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa spadkowego oraz innych istotnych dziedzin prawa cywilnego.
 3. Ustawy – akty normatywne o charakterze szczególnym, które uzupełniają, rozszerzają lub modyfikują przepisy zawarte w kodeksach. Do ważniejszych ustaw w zakresie prawa cywilnego należą ustawy dotyczące prawa rodzinnego, prawa konsumenckiego, prawa pracy czy prawa handlowego.
 4. Rozporządzenia – akty prawne wydawane przez organy administracji publicznej na podstawie ustaw. Rozporządzenia precyzują i konkretyzują ogólne przepisy zawarte w ustawach, dostosowując je do sytuacji praktycznych.
 5. Orzecznictwo sądowe – decyzje i wyroki sądów, szczególnie sądów wyższych instancji, które kształtują i wpływają na interpretację przepisów prawa cywilnego. Orzecznictwo sądowe jest istotne dla praktycznego stosowania przepisów prawnych.
 6. Prawo zwyczajowe – normy i zasady wynikające z długotrwałej praktyki, które są uznawane za obowiązujące na równi z przepisami ustawowymi, o ile nie są sprzeczne z pisanym prawem.

W ramach systemu prawa cywilnego źródła te są wzajemnie powiązane i uzupełniają się, tworzą harmonijną całość, która stanowi kompleksowy zestaw norm regulujących stosunki cywilnoprawne.

Podstawowe pojęcia w prawie cywilnym

Zrozumienie prawa cywilnego wymaga poznania podstawowych pojęć, które często pojawiają się w tej dziedzinie. Oto najważniejsze z nich:

 • Osoba fizyczna – każda jednostka ludzka posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może być podmiotem praw i obowiązków.
 • Osoba prawna – podmiot utworzony na mocy prawa, posiadający osobowość prawną, co oznacza, że może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa w swoim imieniu. Do osób prawnych zaliczają się m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego.
 • Zdolność prawna – zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Każdy człowiek od momentu urodzenia posiada zdolność prawną.
 • Zdolność do czynności prawnych – możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań poprzez własne działania. Zdolność do czynności prawnych może być pełna (dla osób pełnoletnich) lub ograniczona (dla osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych).
 • Oświadczenie woli – wyrażenie przez osobę fizyczną lub prawną chęci dokonania konkretnej czynności prawnej, np. zawarcia umowy.
 • Umowa – porozumienie między stronami, które określa prawa i obowiązki związane z realizacją danej czynności prawnej. Umowy mogą być zawierane w formie ustnej, pisemnej lub notarialnej.
 • Zobowiązanie – relacja prawna, w której jedna strona (wierzyciel) ma prawo żądać od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania, np. zapłaty, wykonania usługi.
 • Własność – pełne i wyłączne prawo do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią, obejmujące uprawnienia takie jak posiadanie, używanie, pobieranie pożytków oraz rozporządzanie rzeczą.

Znajomość tych podstawowych pojęć jest kluczowa dla skutecznego poruszania się w sferze prawa cywilnego i rozumienia jego zastosowań w praktyce codziennego życia.

Redakcja wezom.pl

Poznaj nasz zespół – z pasją tworzymy treści, które inspirują i informują. W redakcji Wezom.pl każdy dzień to nowa przygoda w świecie marketingu, biznesu, finansów, pracy i prawa. Nasze artykuły są mostem łączącym teorię z praktyką, dzięki czemu nasza społeczność może rozwijać się w tych dynamicznych dziedzinach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Prawo naturalne - co to? Definicja