Strona główna
Prawo
Tutaj jesteś
Prawo Prawo do dywidendy - co to? Definicja

Prawo do dywidendy – co to? Definicja

Data publikacji 24 maja, 2024


Prawo do dywidendy to fundamentalny aspekt posiadania akcji spółki, który nie tylko przyciąga wielu inwestorów, ale również ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego. W poniższym artykule zrozumiesz, kto ma prawo do dywidendy, jak jest ona obliczana oraz kiedy jest wypłacana.

co to jest prawo do dywidendy?

Prawo do dywidendy to jedno z podstawowych praw akcjonariusza w spółce akcyjnej. Dywidenda to część zysku spółki, która jest rozdzielana pomiędzy jej akcjonariuszy. Proces wypłaty dywidendy jest regulowany przez przepisy prawa oraz postanowienia zawarte w statutach poszczególnych spółek. W praktyce oznacza to, że akcjonariusze uzyskują bezpośredni udział w zyskach spółki, co sprawia, że inwestowanie w akcje staje się bardziej atrakcyjne.

Zgodnie z Polskim Kodeksem Spółek Handlowych, wypłata dywidendy może odbyć się wyłącznie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prawo do dywidendy posiadają akcjonariusze spółki w dniu dywidendy, co oznacza, że aby otrzymać dywidendę, należy posiadać akcje na swoim rachunku giełdowym w określonym terminie.

kto ma prawo do dywidendy?

Prawo do dywidendy przysługuje wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadają akcje danej spółki w dniu ustalenia prawa do dywidendy, czyli tzw. dniu dywidendy. Jest to dzień, w którym spółka identyfikuje swoich akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za dany rok obrachunkowy.

Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii związanych z prawem do dywidendy:

  • Rodzaj akcji: W przypadku spółek akcyjnych mogą występować różne rodzaje akcji, np. akcje zwykłe, preferencyjne czy nieme. Akcje preferencyjne mogą dawać prawo do wyższej dywidendy lub pierwszeństwo w jej otrzymaniu w stosunku do akcji zwykłych.
  • Termin ustalenia prawa do dywidendy: Jest to data, na którą spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy. Akcjonariusze, którzy posiadają akcje w tym dniu, mają prawo do dywidendy.
  • Regulacje statutowe: Statut spółki może zawierać specjalne postanowienia dotyczące prawa do dywidendy, np. szczególne warunki podziału zysku między akcjonariuszy.

Również inwestorzy zagraniczni mają prawo do dywidendy, pod warunkiem, że posiadają akcje danej spółki w dniu dywidendy. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku mogą obowiązywać różne konsekwencje podatkowe, w zależności od regulacji obowiązujących w kraju rezydencji inwestora oraz kraju, w którym zarejestrowana jest spółka.

jak oblicza się dywidendę?

Obliczanie dywidendy jest procesem, który uwzględnia wiele czynników finansowych i operacyjnych spółki. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki oraz elementy, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dywidendy:

  1. Zysk netto spółki: Podstawą do wypłaty dywidendy jest zysk netto osiągnięty przez spółkę w danym roku obrachunkowym. Zysk ten jest ujmowany w rocznym sprawozdaniu finansowym.
  2. Roczne sprawozdanie finansowe: Spółka musi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, które podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania możliwe jest podjęcie decyzji o podziale zysku.
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o podziale zysku, wskazując wysokość dywidendy oraz termin jej wypłaty. Uchwała musi być zgodna z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu spółki.
  4. Liczba akcji: Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję jest wyznaczana poprzez podzielenie całkowitej kwoty przeznaczonej na dywidendy przez liczbę akcji uprawnionych do otrzymania dywidendy.

Dywidenda na jedną akcję (DPS – Dividend Per Share) to jedna z najistotniejszych miar finansowych, która jest często analizowana przez inwestorów. Wzór na obliczenie DPS jest następujący:

DPS = (Całkowita kwota przeznaczona na dywidendy) / (Liczba akcji uprawnionych do dywidendy)

Przykład: Jeśli spółka ABC osiągnęła zysk netto w wysokości 10 milionów złotych i zdecydowała się przeznaczyć na dywidendy kwotę 4 milionów złotych, a liczba akcji uprawnionych do dywidendy wynosi 1 milion, to DPS wynosi 4 złote.

Warto również wspomnieć o wskaźniku DY (Dividend Yield), który wyraża stosunek rocznej dywidendy przypadającej na jedną akcję do bieżącej ceny rynkowej akcji. Wskaźnik ten pomaga inwestorom ocenić, jakie potencjalne korzyści finansowe mogą wyniknąć z posiadania akcji danej spółki.

kiedy wypłacana jest dywidenda?

Wypłata dywidendy jest zazwyczaj określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która zawiera informacje dotyczące wysokości dywidendy oraz terminu jej wypłaty. Proces ten może obejmować kilka kluczowych etapów:

  1. Podjęcie uchwały o podziale zysku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o podziale zysku i ustala wysokość dywidendy. Uchwała ta również określa, jaka część zysku zostanie przeznaczona na dywidendy, a jaka na inne cele, np. reinwestycje, rezerwy, itp.
  2. Ustalenie dnia dywidendy: Spółka określa dzień, na który ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy. Jest to tzw. dzień dywidendy, który jest kluczowy dla określenia, kto będzie uprawniony do otrzymania wypłaty.
  3. Dzień wypłaty dywidendy: Ostatecznym etapem jest dzień wypłaty dywidendy, kiedy to akcjonariusze otrzymują przelew środków na swoje konta bankowe. Dzień wypłaty może być ustalony na różne terminy, w zależności od polityki spółki oraz regulacji prawnych.

Zgodnie z Polskim Kodeksem Spółek Handlowych, dywidenda powinna być wypłacona w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej wypłacie, chyba że statut spółki przewiduje inny termin. W praktyce jednak większość spółek stara się realizować wypłaty w krótszym czasie, aby zadowolić akcjonariuszy.

W ostatnich latach, wiele spółek, szczególnie tych notowanych na rynkach zagranicznych, decyduje się na wprowadzenie polityki wypłaty kwartalnych dywidend. Dzięki temu akcjonariusze mogą liczyć na regularne, mniejsze wypłaty, co może być korzystne z punktu widzenia zarządzania przepływami finansowymi.

Warto również pamiętać o tym, że dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy mogą mieć istotne znaczenie dla rynku akcji. Dzień po ustaleniu prawa do dywidendy cena akcji może spaść o wartość dywidendy, co jest naturalną reakcją rynku na wypłatę zysku akcjonariuszom.

Podsumowując, prawo do dywidendy jest jednym z kluczowych aspektów inwestowania w akcje, które warto zrozumieć, zwłaszcza jeśli zamierzamy długoterminowo inwestować w spółki wypłacające dywidendy.✔️

Redakcja wezom.pl

Poznaj nasz zespół – z pasją tworzymy treści, które inspirują i informują. W redakcji Wezom.pl każdy dzień to nowa przygoda w świecie marketingu, biznesu, finansów, pracy i prawa. Nasze artykuły są mostem łączącym teorię z praktyką, dzięki czemu nasza społeczność może rozwijać się w tych dynamicznych dziedzinach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Prawo naturalne - co to? Definicja