Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś
Finanse Ile wstecz można wystawić fakturę?

Ile wstecz można wystawić fakturę?

Data publikacji 24 maja, 2024


Fakturowanie jest nieodłącznym elementem zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Zrozumienie, ile wstecz można wystawić fakturę, jest kluczowe, aby uniknąć problemów prawnych i finansowych. W tym artykule szczegółowo omówimy zasady dotyczące tego procesu, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Jak długo można wystawić fakturę?

Polskie prawo przewiduje określone terminy, w których przedsiębiorca może wystawić fakturę. Zgodnie z przepisami podatkowymi, fakturę można wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży towaru lub wykonano usługę. Jednakże istnieją też pewne odstępstwa od tej zasady, które warto znać.

Dla przykładu, w przypadku dostawy towarów i usług związanych z transportem międzynarodowym fakturę można wystawić do 60 dni od momentu wykonania usługi. Dodatkowo, dla niektórych usług budowlanych i montażowych przepisy przewidują 30-dniowy termin na wystawienie faktury. Warto zatem dobrze znać specyfikę swojej działalności, by prawidłowo określić terminy fakturowania.

W praktyce przedsiębiorcy często dokonują fakturowania regularnie, aby uniknąć chaosu księgowego i przedawnienia roszczeń podatkowych. Wydłużone terminy wystawienia faktur mogą także mieć wpływ na przepływ finansowy i terminowość płatności od kontrahentów.

Wymogi prawa dotyczące wystawiania faktur

Prawo w Polsce jasno określa wymogi dotyczące wystawiania faktur. Zgodnie z ustawą o VAT faktura musi zawierać określone elementy, takie jak:

 • datę wystawienia,
 • numer faktury,
 • dane sprzedawcy i nabywcy (nazwę, adres i numer NIP),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty VAT,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług bez kwoty VAT,
 • stawki podatku VAT,
 • sumę wartości sprzedaży netto,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • łączną kwotę należności ogółem.

Niedopełnienie tych wymogów może skutkować uznaniem faktury za nieważną, co niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe. W szczególnych przypadkach wystawienie faktury może być również obligatoryjne przed dokonaniem dostawy towarów, na przykład w sytuacji, gdy płatność nastąpiła przed dostawą.

Ważne jest również, aby faktury były wystawiane w formie, która zapewni ich czytelność przez cały okres ich przechowywania (5 lat licząc od końca roku, w którym przypadł termin płatności podatku). Dotyczy to zarówno faktur papierowych, jak i elektronicznych.

Konsekwencje nieterminowego wystawienia faktury

Nieterminowe wystawienie faktury może prowadzić do licznych konsekwencji, zarówno podatkowych, jak i finansowych. Przede wszystkim może to skutkować nałożeniem kar przez organy podatkowe. Zgodnie z przepisami, jeśli faktura nie zostanie wystawiona w terminie, sprzedawca może zostać obciążony dodatkową opłatą skarbową lub administracyjną.

Kary te są na ogół uzależnione od wartości transakcji oraz częstotliwości występowania naruszeń. W skrajnych przypadkach fiskus może wszcząć kontrolę podatkową, która wiąże się z dodatkowymi kosztami i stresem dla przedsiębiorcy. Ważne jest zatem, aby regularnie prowadzić ewidencję księgową i dbać o terminowość fakturowania.

Nieterminowe wystawienie faktury wpływa także na przepływ finansowy firmy. Opóźnienia w fakturowaniu mogą prowadzić do problemów z płynnością finansową, zwłaszcza jeśli nabywca towaru lub usługi nie reguluje płatności bez wystawionego dokumentu. W praktyce oznacza to, że pieniądze za wykonane usługi lub dostarczone towary mogą nie pojawić się na koncie firmy w oczekiwanym terminie, co z kolei może skutkować koniecznością zaciągnięcia kredytu obrotowego lub innych form zewnętrznego finansowania.

Również relacje biznesowe mogą ucierpieć w wyniku nieterminowego fakturowania. Kontrahenci mogą uznać takie postępowanie za brak profesjonalizmu i mogą być mniej skłonni do dalszej współpracy. Spada wówczas zaufanie, co może być trudne do odbudowania.

Przykłady sytuacji spełniających wymogi

W realnych warunkach biznesowych istnieje wiele sytuacji, które spełniają wymogi terminowego fakturowania. Oto kilka przykładów:

 1. Dostawa towarów w Polsce – przedsiębiorca sprzedający towary na terenie kraju może wystawić fakturę do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został dostarczony. Na przykład, jeśli dostawa miała miejsce 20 marca, faktura może być wystawiona najpóźniej 15 kwietnia.
 2. Usługi budowlane – w przypadku wykonania robót budowlanych, przedsiębiorca ma 30 dni na wystawienie faktury od momentu zakończenia prac. Jeśli zakończenie robót nastąpiło 10 maja, faktura musi być wystawiona do 9 czerwca.
 3. Transport międzynarodowy – w przypadku transportu międzynarodowego towarów fakturę można wystawić do 60 dni od wykonania usługi. Przykładowo, jeśli usługa była wykonana 1 stycznia, faktura może być wystawiona do 2 marca.
 4. Przedpłaty – w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymał przedpłatę zanim dostarczył towar lub wykonał usługę, fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedpłata została otrzymana. Na przykład, jeśli przedpłata została dokonana 5 lutego, faktura musi być wystawiona do 15 marca.

Znając te reguły, przedsiębiorcy mogą uniknąć problemów z opóźnieniami w wystawianiu faktur oraz wynikających z tego negatywnych konsekwencji. Dobrą praktyką jest wprowadzenie systemu monitoringu terminów wystawiania faktur oraz regularne szkolenie pracowników w zakresie aktualnych przepisów dotyczących fakturowania.

Redakcja wezom.pl

Poznaj nasz zespół – z pasją tworzymy treści, które inspirują i informują. W redakcji Wezom.pl każdy dzień to nowa przygoda w świecie marketingu, biznesu, finansów, pracy i prawa. Nasze artykuły są mostem łączącym teorię z praktyką, dzięki czemu nasza społeczność może rozwijać się w tych dynamicznych dziedzinach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Ile wstecz można wystawić fakturę?