browser adware remover
Kod promocyjny : 
w górę

Polityka prywatnosci

UMOWA UŻYTKOWNIKA


Niniejsza Umowa z użytkownikiem (zwana dalej "Umową") określa prawa i obowiązki Stron, w tym zasady i warunki świadczenia usług z korzystania funkcji Strony internetowej i ogólne warunki ewentualnego świadczenia Usług pomiędzy Wykonawcą (zwany dalej "Właścicielem Strony"), z jednej strony, oraz osobą fizyczną lub prawną - Klientem, który zaakceptował warunki niniejszej Umowy, przez przystąpienie do Umowy ogólnie i bezwarunkowo (dalej " Użytkownik strony"), z drugiej strony, zwane dalej łącznie "Stronami", a indywidualnie - "Stroną".

Niniejsza Umowa oraz relacje pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy regulowane prawem.

 

Przedmiot Umowy i Definicje

Używane w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:

a) Strona internetowa / strona - witryna internetowa hostowana w domenie właściciela strony i jej poddomeny.

b) Umowa – niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część;

c) Administracja / przedstawiciel Strony, Właściciel Strony - osoba upoważniona przez Właściciela strony do działań przewidzianych w Umowie.

d) Gość - każda osoba, która przeniosła się na Strone internetową i korzysta z niej przy użyciu jej właściwości do zapoznania się z treścią zamieszczoną na Stronie.

e) Klient - Użytkownik - jest osobą fizyczną zdolną umyslowo, która przystąpiła do Umowy ogólnie i bezwarunkowo we własnym interesie lub działająca w imieniu i na rzecz podmiotu prawnego.

Każdy odwiedzający Stronę z własnej woli może wypełnić odpowiedni formularz i zostać użytkownikiem.

Witryna zawiera informacje i materiały dotyczące towarów i usług, które w przyszłości mogą być są dostarczane Użytkownikowi w przypadku zawarcia legalnej Umowy. Jeżeli dana osoba jest zarejestrowana jako Użytkownik w imieniu podmiotu prawnego, który go upoważnił, oznacza to, że podmiot prawny akceptuje Umowę w całości z następującymi konsekwencjami.

W szczególności, korzystając ze Strony, Użytkownik nie ma prawa do podszywania się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji i / lub społeczności bez wystarczających uprawnień, oraz pod pracownika Strony, a także do korzystania z wszelkich innych form i metod nielegalnych dla reprezentowania innych osób w Internecie, jak również wprowadzać Użytkowników, Administracje w błąd odnośnie właściwości i cech dowolnych podmiotów lub obiektów.

W przypadku naruszenia praw i / lub interesów związanych z korzystaniem ze Strony internetowej, w tym przez innego Użytkownika, należy poinformować Właściciela strony, wysyłając mu pisemne zawiadomienie, komunikat telefoniczny z wyszczególnieniem okoliczności i / lub hipertekstowy link do strony zawierającej materiały, które naruszają odpowiednie prawa i / lub interesy Witryny.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie obiekty dostępne na tej Stronie, w tym elementy projektu, tekst, grafika obrazy, ilustracje, filmy, programy komputerowe, bazy danych, muzyka, dźwięki i inne obiekty umieszczone na Stronie podlegają wyłącznym prawom autorskim właścicieli Strony i innym posiadaczam praw. Strona nadaje Użytkownikowi prawo do jej funkcjonalnego używania w ramach jej ogólnych możliwości.

Korzystanie ze Strony w inny sposób, w tym poprzez kopiowanie (reprodukcja) umieszczone na Stronie Treści, a także elementy projektu i wizerunku zawarte na Stronie, programów komputerowych i baz danych, ich dekompilacja, modyfikacja i kolejna dystrybucja, publiczne odtwarzanie, dostęp dla publiczności – surowo zabronione, jeśli inne nie są określone w niniejszej Umowie i zawartych w Aneksu.

Użytkownik nie ma prawa do powielania, powtarzania i kopiowania, sprzedaży i używania do jakichkolwiek celów komercyjnych żadnej części Strony (w tym Treści, dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji) lub dostęp do nich, z wyjątkiem kiedy Użytkownik otrzymał takie pozwolenie od Właściciela Strony / Właściciela serwisu lub kiedy to bezpośrednio przewidziane w dodatkowych dokumentach (kontrakty, załączniki itp.).

Korzystanie ze Strony przez Użytkownika, a także Treści umieszczonych na niej w celach osobistych, wykorzystanie niekomercyjne jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania wszystkich praw ochrony prawa autorskiego, praw pokrewnych, znaków towarowych, zachowanie nazwiska (lub pseudonima) autora / tytułu posiadacza praw w niezmienionej formie, zachowanie odpowiedniego obiektu w niezmienionej formie. Wyjątkami są przypadki przewidziane przez ustawodawstwo, które regulują ogólną ochronę danych lub dodatkowe dokumenty dotyczące korzystania ze Strony.

Serwis może zawierać linki do stron internetowych (strony innych firm). Te strony trzecie i ich zawartość nie są sprawdzane przez Serwis pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami (autentyczność, kompletność itp.). Strona nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje, materiały umieszczone na stronach internetowych stron trzecich, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w związku z korzystania ze Strony, a także dostępność takich stron lub informacji oraz konsekwencji za wykorzystanie przez użytkownika tych stron.

Link (w dowolnej formie) do dowolnej strony internetowej, produktu, usługi, wszelkich informacji komercyjnych lub niekomercyjnych zawarte na Stronie nie są rekomendacją produktów (usług, działań) ze strony internetowej, chyba że Strona to wskazuje bezpośrednio.

Powiadomienia

Właściciel Strony / Administracja / Przedstawiciel strony i osoba, której przedstawicielem jest Strona, ma prawo do wysłania użytkownikowi na określony: e-mail, numer telefonu, link do strony w sieciach społecznościowych, wiadomości e-mail informujące o wydarzeniach odbywających się na Stronie lub w związku z nią i tych, których on reprezentuje.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, które reguluje ogólną ochronę danych. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową, podlegają rozwiązaniu zgodnie z prawem. Wszelkie ewentualne spory wynikające z stosunków regulowanych niniejszą umową zostaną rozstrzygane w sposób określony przez aktualne ustawodawstwo.

Jeżeli z tych lub innych powodów jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, nie oznacza to, że pozostałe postanowienia Umowy są nieważne lub nie obowiązujące.

Tymczasowa bezczynność Strony w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub innych Użytkowników postanowień Umów nie pozbawia Strony prawa do podjęcia odpowiednich działań w obronie swoich interesów później, a także nie oznacza, że strona zrzekła się swoich praw w przypadku kolejnych naruszeń podobnych lub zbliżonych.

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane podlegają rozpatrzeniu w sądzie w miejscu lokalizacji Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Niniejsza UMOWA UŻYTKOWNIKA została opracowana i działa w ramach obecnego Ustawodawstwo w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i dowolnym przepływem takich danych.

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu.

Niniejsza Polityka stanowi integralną część Umowy z użytkownikiem (dalej - "Umowa"), która hostowana i / lub dostępna w Internecie na Stronie, a także częscią innych umow zawieranych z użytkownikiem umowy, które można zawrzeć z Użytkownikiem. Korzystając z usług Serwisu, Użytkownik zgadza się z Polityką poufności danych osobowych na stronie (zwana dalej "Polityką prywatności"), oraz z wlasną wolą i we własnym interesie wyraża pisemną zgodę na następujące metody przetwarzania Danych osobowych: gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystanie, przesyłanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie zgodnie z niniejszymi Zasadami POLITYKI lub za pomocą narzędzi do automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi. W przypadku niezgodności z warunkami Polityki prywatności Klient / Użytkownik może nie przekazywać danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy.

Polityka Prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które Strona może uzyskać o Kliencie / Użytkowniku podczas korzystania ze strony, programów i produktów Strony.

 

Cel zbierania danych.

Strona może wykorzystywać dane osobowe Klienta / Użytkownika do następujących celów:

 • Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na Stronie.
 • Udzielenie Użytkownikowi dostępu do zasobów Strony i jej partnerów.
 • Pośrednictwo z Klientem w tym połączenie telefoniczne, wysyłanie powiadomień, próśb o korzystanie ze Strony, świadczenie usług, przetwarzanie wniosków i wniosków od Użytkownika, kierunków reklamowych i innych informacje o promocjach i innych usługach Strony internetowej.
 • Identyfikacja lokalizacji Użytkownika dla bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom.
 • Potwierdzenie autentyczności i kompletności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika.
 • Zapewnienie klientowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego przy występowaniu problemów związanych z korzystaniem ze Strony.
 • Zapewnienie Użytkownikowi aktualizacji usług, ofert specjalnych, informacje na temat cen, nowości i innych informacji w imieniu Strony lub w imieniu partnerzy Strony.
 • Realizacja działań reklamowych Strony internetowej.
 • Udzielenie Użytkownikowi dostępu do stron lub usług partnerów Strony w celu:

  otrzymania produktu, aktualizacji i/lub usługi.

 

Zbieranie informacji (dane osobowe Klienta / Użytkownika)

Zbierane następujące informacje:

 • informacje techniczne zbierane automatycznie przez oprogramowanie ze Strony podczas jej wizyty.
 • Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas wypełniania odpowiednich formularze lub informacje otrzymane przez Witrynę za pomocą sieci społecznościowych.
 • Inne informacje są dostarczane przez Użytkownika według jego uznania.

 

Informacje techniczne

Podczas odwiedzania Strony, Administracja automatycznie otrzymuje informacje ze standardowych dzienników serwera (server logs). Obejmuje to IP-adres komputera (lub serwera proxy, jeśli jest używany do uzyskania dostępu do Internetu), nazwa dostawcy usług internetowych, nazwa domenu, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, informacje o stronie / stronie w sieciach społecznościowych, z których nastąpiło przejście do Strony, strony, które odwiedzasz, datę i godzinę tych wizyt, plików, plików cookie.

Ta informacja jest przez nas analizowana w zagregowanej (bezosobowej) formie dla statystyki i analizy liczby odwiedzin Strony oraz jest wykorzystywana przy opracowywaniu wniosków dotyczących udoskonalenia i rozwoju Strony internetowej. Połączenie między twoim IP-adres i twoje dane osobowe nigdy nie są ujawniane osobom trzecim, jeżeli nie zostało to uzgodnione i / lub wymagane przez prawo.

Informacje techniczne dotyczące odwiedzania Strony (zdepersonalizowane) są również gromadzone przez liczniki statystyki.

Dane osobowe

W celu zawarcia Umów Użytkownik może również podać następujące informacje dane osobowe o sobie lub o organizacji i jej przedstawicielach, na korzyść której pracuje: Imię, imię ojca, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, dodatkowo może podać nazwę, firmowe dane rejestracyjne (kod firmy, numer podatkowy, adres rejestracyjny i adres pocztowy takiej organizacji, firmy numer telefonu, rachunek rozliczeniowy, nazwę banku obsługującego i korespondenta, konto itp.) Określone informacje o organizacji nie odnoszą się do danych osobowych.

Obowiązki Stron

Użytkownik jest zobowiązany:

 • Podać prawdziwą informacje o danych osobowych wymaganych do użycia Strony w ramach Umowy Użytkownika lub zawarcia Umowy.
 • W przypadku zawarcia Umowy z Właścicielem Strony, aktualizacji, uzupełnienie podanej informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

 

Administracja / przedstawiciel Strony, Właściciel Strony zobowiązane:

 • Korzystać z informacji otrzymanych wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Zapewnić przechowywania poufnych informacji, których nie wolno ujawniać bez wcześniejszego pozwolenia Użytkownika, a także nie wolno sprzedawać, wymieniać, publikować lub ujawniać w inny możliwy sposób przekazywane dane osobowe Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane w czasie i / lub być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym z przyczyn iw sposób przewidziany prawem.
 • Podjąć środki ostrożności w celu ochrony poufności osobisty danych użytkownika zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną do ochrony takich
  informacji w istniejącym obrocie biznesowym.
 • Wykonać zniszczenie lub zablokowanie danych osobowych nalezących do Użytkownika, od momentu złożenia wniosku lub żądania Użytkownika lub
  jego prawnego przedstawiciela lub upoważnionego organu ochrony praw podmiotów na okres weryfikacji, w przypadku stwierdzenia niewiarygodności danych osobowych lub niewłaściwego postępowania.

 

Ochrona zebranych informacji.

 • Strona internetowa podejmuje wszelkie niezbędne organizacyjne, techniczne środki ostrożności, aby chronić poufność danych Użytkownika. Tylko te pracownicy Strony, którzy muszą wykonywać funkcje robocze, dla których wymagany jest dostęp do danych osobowych, mają dostęp do informacji o użytkownikach.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaniedbania przez samego Użytkownika bezpiecznego przechowywania danych osobowych umożliwiających dostęp do nich, osoby trzecie mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do nich. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane takim dostępem. Zalecamy Użytkownikom do użycia skomplikowanego hasła składającego się z cyfr i liter.

 

DODATKOWE WARUNKI

Administracja / przedstawiciel Strony / Właściciel Strony ma prawo do wprowadzania zmian w istniejącą Politykę prywatności bez zgody i bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik bierze odpowiedzialność za sprawdzenie zaktualizowanej wersji Polityki prywatności, zgodnie z którą zasady korzystania ze Strony są regulowane.

Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia na Stronie, o ile nie przewidziano inaczej w nowym wydaniu Polityki prywatności.

Aktualna wersja Polityki znajduje się na stronie internetowej Wykonawcy i jego poddomenie w sieci Internet.

Ta POLITYKA PRYWATNOŚCI została opracowana i działa w ramach obecnego Prawodawstwa UE w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.